S’amplia el termini i període de carència per a operacions avalades per la línia Avals Liquiditat

S’amplia el termini i període de carència per a operacions avalades per la línia Avals Liquiditat

Les operacions de finançament formalitzades abans de el 18 de novembre de 2020 i avalades per l’Estat a l’empar del Reial decret llei 8/2020, ofereixen la possibilitat a empresaris i autònoms de sol·licitar a les seves entitats financeres l’ampliació de fins a un màxim de 3 anys addicionals del termini de venciment i fins a 12 mesos addicionals del període de carència.

El termini de venciment dels avals s’estendrà per un període màxim de tres anys, sempre que el total de l’operació avalada no superi els vuit anys des de la data de formalització inicial de l’operació. L’ampliació del venciment de l’aval coincidirà amb l’ampliació del venciment del préstec avalat.

Així mateix es podrà sol·licitar l’ampliació del termini de carència en l’amortització del principal de l’operació de finançament avalat en un màxim de dotze mesos addicionals, sempre que el termini total de carència, tenint en compte el termini inicial, no superi els 24 mesos.

Quins són els requisits que s’han de complir?

Per poder sol·licitar l’ampliació del termini i/o període de carència que preveu el Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, l’autònom o empresa ha de complir els requisits següents:

  • Que el deutor sol·liciti l’ampliació a l’entitat financera que li va concedir el finançament avalat.
  • Que l’operació de finançament avalat no estigui en mora (impagada més de 90 dies), ni tampoc ho estigui cap dels finançaments restants atorgades per l’entitat al mateix client.
  • No figurar en situació de morositat en la consulta als fitxers de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE) en la data de formalització de l’extensió.
  • Que l’entitat financera no hagi comunicat a l’entitat concedent de l’aval cap impagament de l’operació avalada amb el deutor a la data de la formalització de l’extensió.
  • Que el deutor no estigui subjecte a un procediment concursal.
  • Que el deutor compleixi, per a sol·licitar l’extensió de l’aval, amb els límits establerts en la normativa d’Ajudes d’Estat de la Unió Europea.

Fins quan poden presentar-se les sol·licituds per acollir-se a aquesta ampliació?

Les persones autònomes i empreses que vulguin acollir-se a l’ampliació hauran de dirigir a l’entitat financera en la qual van formalitzar l’operació de finançament avalat abans del 15 de maig de 2021.

És important tenir en compte que les entitats hauran d’aplicar els millors usos i pràctiques bancàries en benefici dels clients i no podran condicionar la modificació de les condicions dels préstecs coberts per l’aval públic a la contractació per part de client de qualsevol altres producte de l’entitat.

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu assessorament, no dubteu a contactar amb l’Agrupació de Restauradors de Gavà.